Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może lepiej działać. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Rozumiem Dowiedz się więcej
+48.33.811.11.25
biuro@tecza.pl polub nas Strefa Agenta

Ogólne Warunki uczestnictwa na rok 2024

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (OWU)
w imprezach turystycznych organizowanych przez BIURO PODRÓŻY TĘCZA B. Dąbrowska, J. Handzlik Sp. J. w Bielsku Białej (NIP 547-017-18-88, KRS 00000 94562, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 452), dla umów realizowanych w roku 2024.
Wstęp
OWU stanowią zbiór zasad, praw i obowiązków stron zawierających na jej podstawie umowę o udział w imprezie
turystycznej. OWU są opracowane w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pojęcia takie jak „usługa turystyczna”, „impreza turystyczna”, „umowa o udział w imprezie turystycznej”- zwana również umową, „rozpoczęcie imprezy turystycznej”, „podróżny”, „organizator turystyki”, „agent turystyczny”, „trwały nośnik”, „powrót do kraju”, „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” są używane w pojęciu nadanym im przez art. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
1. Zawarcie Umowy
1) Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej zwanej dalej Umową pomiędzy Podróżnym, a Organizatorem Turystyki Biurem Podróży TĘCZA Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 22c/6 oraz z biurem obsługi klienta na ul. Cechowej 6 zwanym Biurem Podróży TĘCZA, następuje w momencie:
a) podpisania "Umowy", przez Podróżnego lub osobę występującą w jego imieniu i B. P. „Tęcza” lub autoryzowanego agenta turystycznego,
b) dokonania przez Klienta rezerwacji na stronie www.tecza.pl.
2) Przy zawieraniu Umowy, Podróżny wpłaca zaliczkę w wysokości od 25% ceny imprezy. Zapłatę pełnej kwoty zobowiązuje się wnieść najpóźniej w terminie określonym na umowie w polu Warunki płatności. W przypadku gdy zawarta umowa nie zostanie opłacona w określonym na potwierdzeniu rezerwacji terminie, rezerwacja może zostać anulowana. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub kartą w B.P. "Tęcza", gotówką lub kartą u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na konto B.P. "Tęcza" wskazane na umowie. W przypadku zawierania umowy przez stronę www.tecza.pl płatność może zostać dokonana: blikiem, szybkim przelewem on line lub przelewem tradycyjnym.
2. Ubezpieczenie i Zabezpieczenia finansowe.
1) Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wszyscy turyści zawierający umowę i imprezę turystyczną są objęci Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym. Składka na Fundusz doliczana jest do ceny imprezy.
2) Organizator posiada Gwarancję Ubezpieczeniową nr M 525609 kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Signal Iduna.
3) W czasie trwania imprezy turystycznej Podróżni są objęci ubezpieczeniem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA z siedzibą w Warszawie ul. Siedmiogrodzka 9.
a) na terenie Polski ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (7.000 PLN),
b) poza granicami Polski ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (7.000 PLN), kosztów leczenia (20.000 EUR), obejmujących również koszty leczenia zdarzeń będących wynikiem chorób przewlekłych, a także bagaż podróżny (800 PLN). Podróżny zawierając Umowę potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na udostępnienie na prośbę Signal Iduna dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzącego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej i zgadza się na przeprowadzenie badań przez lekarza wskazanego przez Signal Iduna.
4) Podróżny w chwili zawierania umowy może wykupić wybraną wersję dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej "Bezpiecznie Rezerwacje" (UKIT), na pokrycie kosztów rozwiązania przez Podróżnego umowy lub przerwania imprezy w przypadkach losowych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń między innymi takich jak: nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, w tym na Covid 19, skierowanie do sanatorium, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w Biurze Podróży zawierającym umowę z Podróżnym oraz na stronie internetowej www.tecza.pl
3. Realizacja Imprezy
1) Impreza rozpoczyna się i kończy w datach wskazanych na umowie. Rozpoczęcie imprezy turystycznej następuje w momencie rozpoczęcia wykonywania przez B.P. "Tęcza" usług turystycznych w ramach imprezy turystycznej.
2) B.P. "Tęcza" ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie nieznacznych zmian warunków umowy takich jak miejsce i godzina wyjazdu, trasa przejazdu, nieznaczna zmiana programu itp. W takim przypadku Podróżny zostanie niezwłocznie zawiadomiony o zmianach telefonicznie, poprzez pocztę mailową, pocztę tradycyjną lub osobiście.
3) Podróżny zobowiązany jest do stawienia się na miejsce zbiórki podane na Umowie na 15 minut przed czasem odjazdu, z Umową, dowodami wpłat oraz ważnym dokumentem upoważniającym do przekroczenia granic państw, przez które przebiega trasa wyjazdu. Na wyjazdy przebiegające wyłącznie przez kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii oraz na wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, jak również w czasie tranzytu przez Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport, ważny co najmniej 3 miesiące po dacie planowanego powrotu do kraju.
4) Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności zawierania umów.
5) Każdy Podróżny ma prawo do zabrania jednego lub dwóch szt. bagażu głównego o łącznej wadze do 23 kg oraz bagażu podręcznego do 4 kg. Organizator może odmówić zabrania ponadnormatywnego bagażu. W niektórych przypadkach gdy będzie możliwe zabranie ponadnormatywnych bagaży organizator pobierze opłatę w wysokości 5 PLN za każdy dodatkowy kilogram. W przypadku wczasów w Grecji kontrola wagi bagażu będzie przeprowadzana przy wyjeździe z Polski jak również przy wyjeździe z Grecji. Ewentualna opłata będzie naliczana niezależnie za każdy z odcinków, Polska-Grecja oraz Grecja-Polska. Bagaż musi być solidnie spakowany, w taki sposób aby w trakcie podróży zabezpieczał wszystkie przewożone artykuły przed uszkodzeniem. Bagaż po spakowaniu nie może posiadać żadnych ostrych ani wystających części, które mogą zagrażać bagażom innych turystów. W bagażu nie wolno przewozić żadnych przedmiotów i substancji niebezpiecznych (środków żrących, łatwopalnych czy grożących wybuchem, akumulatorów większych niż te stosowane w standardowych laptopach).
6) Przedstawicielem B.P. "Tęcza" w trakcie imprezy turystycznej jest pilot lub rezydent. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej realizacji programu w trakcie trwania imprezy. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota, które dotyczą realizacji programu, a szczególnie dotrzymywania terminów zbiórek oraz każdorazowego informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
7) Osoba do lat 18 może uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. Osoba upoważniona musi posiadać zgodę opiekuna prawnego potwierdzoną notarialne, w przypadku wyjazdu za granicę, przetłumaczoną na j. angielski.
8) Jeżeli w czasie trwania danej imprezy turystycznej B.P. "Tęcza" nie wykona przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy jest obowiązane, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.
9) Każdorazowo zakwaterowanie się w hotelu wiąże się z dopełnieniem obowiązku meldunkowego. Sposób i tryb meldunku są uzależnione od przepisów wewnętrznych danego kraju, może on polegać na okazaniu paszportu lub dowodu osobistego; wypełnieniu karty  meldunkowej lub udostępnieniu dokumentu pracownikom recepcji.
10) Ważne informacje dla pasażerów podczas przejazdu: Pilot imprezy oraz kierowca mają prawo odmówić przewozu osobom, które w widoczny sposób są pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. To samo dotyczy pasażerów, którzy z różnych powodów mogą zagrażać bezpieczeństwu lub w znacznym stopniu naruszają dobre samopoczucie współpasażerów. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym-e-papierosów, jest surowo zakazane w autokarach. Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych. Bagaż podręczny należy umieścić w miejscu do tego przeznaczonym tj. pod fotelem lub na półce nad fotelami. Pasażer powinien oznaczyć swój bagaż imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. Pasażer jest odpowiedzialny za przeniesienie swojego bagażu podczas przesiadki. Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub chodzika. Ze względów bezpieczeństwa wózki inwalidzkie są przewożone w bagażniku autokaru jednak muszą być one składane i bez napędu elektrycznego. Wózki dziecięce są przewożone jako dodatkowy bezpłatny bagaż - dotyczy to dzieci do lat 6. Zwierzęta nie są akceptowane w autokarach.
4. Rozwiązanie umowy
1) Podróżny ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za opłatą. Gdy umowa rozwiązana jest w terminie:
a) powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, opłata wynosi 10% ceny imprezy,
b) pomiędzy 15-30 dni przed rozpoczęciem imprezy, opłata wynosi 25% ceny imprezy,
c) pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy, opłata wynosi 50% ceny imprezy,
d) pomiędzy 3-6 dni przed rozpoczęciem imprezy, opłata wynosi 70% ceny imprezy,
e) poniżej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, opłata wynosi 90% ceny imprezy, nie stawienie się na zbiórkę w dniu wyjazdu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
Wysokość opłaty jest wynikiem wyliczenia spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.
2) B.P. "Tęcza" zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z powodu:
a) niewystarczającej liczby zgłoszeń określonych w umowie. W takim przypadku powiadomi podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni lub nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2 – 6 dni,
b) braku możliwości realizacji umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności lub zakazów wprowadzonych przez uprawnione Organy. W takim przypadku powiadomi podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji,
c) w przypadkach rozwiązania umowy na podstawie pkt 1, pkt 2a i pkt 2b B.P. "Tęcza" dokonuje w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwrotu, wyłącznie opłat i wpłat wniesionych przez Podróżnego składających się na cenę imprezy turystycznej.
3) Podróżny, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Nie dotyczy to umów zawartych z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
4) Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest zawsze skuteczne, jeżeli podróżny zawiadomi B.P. "Tęcza" o tym na trwałym nośniku w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej możliwość przeniesienia praw i przejęcia obowiązków będzie uzależnione od konkretnej sytuacji, a w konsekwencji od zgody B.P. "Tęcza".
a) przeniesienia praw i przejęcia obowiązków w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatne.
b) Opłata z tytułu przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę w terminie:
• pomiędzy 50 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wynosi 30 zł za umowę,
• pomiędzy 29 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wynosi 50 zł za umowę,
• poniżej 7 dni opłata będzie ustalona indywidualnie,
5) B. P. „Tęcza” ma prawo do rozwiązania umowy z Podróżnym w przypadku braku terminowych wpłat z tytułu zawartej umowy. W takim przypadku Podróżny traci prawo do udziału w imprezie.
5. Zamiany na umowach
a) do 7 dni przed wyjazdem zmiana miejsca wsiadania jest bezkosztowa, między 7 - 3 dniem koszt zmiany miejsca wsiadania wynosi – 20 zł za osobę, poniżej 3 dni rozpatrujemy prośbę indywidualnie.
b) cena za imprezę ulegnie zmianie w przypadku aktualizacji ilości osób przy zakwaterowaniu na wczasach.
6. Rozpatrywanie skarg
1) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji imprezy niezgodności Podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, o stwierdzeniu niezgodności. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
2) W przypadku stwierdzonej niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocznie, aby organizator miał możliwość szybkiego wyjaśnienia sprawy i interwencji. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (e-mail), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została zawarta.
3) Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podróżnego i imprezy, w której uczestniczył oraz numer umowy, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej za przeterminowaną, co nie ogranicza uprawnień podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącym 3 lata.
4) Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
5) Strony umowy będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.
6) Organizator informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega organizator jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (on-line). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl.
7) W przypadkach innych niż wymienione w pkt 8 B.P. „Tęcza” ogranicza swoją całkowitą odpowiedzialność w stosunku do podróżnego wynikającą z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych do trzykrotności całkowitej ceny imprezy.
8) Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora turystyki.
7. Faktury za imprezy
Faktury za imprezy turystyczne wystawiane są na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami.
1) Zgodnie z art. 106 b Ustawy Podróżny ma prawo otrzymać fakturę za imprezę turystyczną w terminie do 3 miesięcy po realizacji usługi. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Podróżnego.
2) Zgodnie z art. 106 h i 106 e Ustawy, fakturę wystawia się tylko na osobę zawierającą umowę lub uczestnika wyjazdu, po uprzednim dostarczeniu do B.P. „Tęcza” oryginałów paragonów fiskalnych dokumentujących wszystkie wpłaty (zarówno wpłat dokonanych u organizatora jak i u Autoryzowanego Agenta). Obowiązek zwrotu paragonów fiskalnych nie dotyczy wpłat dokonanych bezpośrednio na rachunek bankowy B. P. „Tęcza”.
3) Faktury na osobę prowadzącą działalność gospodarczą mogą być wystawione jeżeli ta osoba jest stroną umowy i poinformuje o chęci otrzymania takiej faktury w momencie zawierania umowy.
8. Postanowienia końcowe
1) W sprawach nieuregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego i europejskiego prawa m. in. Kodeksu Cywilnego, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2) Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy. Warunki obowiązują dla umów realizowanych w roku 2024.
Biuro Podróży Tęcza Bielsko-Biała

 

PLIK DO POBRANIA