Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może lepiej działać. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Rozumiem Dowiedz się więcej
+48.33.811.11.25
biuro@tecza.pl polub nas Strefa Agenta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE

 

Uczestnik imprezy organizowanej przez Biuro Podróży Tęcza jest ubezpieczony w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie umowy generalnej , na mocy której wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska  S.A. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r., przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę (Europa i Basen Morza Śródziemnego) w celach turystycznych i obejmuje:

 • koszty leczenia wraz z chorobami przewlekłymi, assistance (w tym ratownictwo) oraz pomoc i ochrona prawna, suma ( KL) -  20 000 eur,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 7 000 zł
 • bagaż podróżny (BP) - 800 zł

KOSZTY LECZENIA ŁĄCZNIE Z ASSISTANCE ORAZ POMOCĄ I OCHRONĄ PRAWNĄ:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą RP musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Suma ubezpieczenia dla wyjazdów do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego  wynosi 20 000 eur.
 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance zapewnia zwrot kosztów poniesionych na:
Leczenie w Ambulatorium i Hospitalizację (zabiegi, lekarstwa, honoraria, badania, analizy, operacje), przedwczesny poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, przy czym świadczenie wypłacane jest łącznie za matkę i dziecko do wysokości sumy ubezpieczenia, naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym mowa w § 15 pkt. 2, podpunkt 12 OWU, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego; leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów lub gdy leczenie było konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do wysokości 250 EUR); transport Ubezpieczonego do placówki medycznej uzasadniony stanem zdrowia i zaakceptowany przez Centralę Alarmową, transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi na zlecenie lekarza, transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, pokrycie kosztów ratownictwa, (suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 7.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia); całodobowy dyżur Centrali Alarmowej; rozmowę telefoniczną z lekarzem Central Alarmowej; tłumacza telefonicznego; transport do kraju zamieszkania;, transport w celu kontynuacji podróży; transport zwłok, zakup trumny; przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej; telefoniczna pomoc prawna; opóźnienie lotu (250 EUR); wizyta osoby towarzyszącej oraz wyżywienie i zakwaterowanie; koszty transportu opiekuna; transport osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do kraju.
Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo: zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza prowadzącego kontynuację leczenia w Polsce; dzienne świadczenie szpitalne; transport do i pomiędzy placówkami medycznymi ; koszty sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Dzięki obsłudze Centrali Alarmowej, czynnej całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, SIGNAL IDUNA Polska S.A. jest w stanie udzielić kompetentnej rady i przejąć bezpośrednią opiekę nad ubezpieczonym, który zgłosi potrzebę pomocy związanej z nagłym wypadkiem lub chorobą, na całym świecie. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, Centrala Alarmowa przekaże niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy ubezpieczonego, udzieli również informacji w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów.
 
W przypadku nagłego zachorowania (zachorowania typu przeziębienie, zatrucie pokarmowe, angina itp.) oraz nieszczęśliwego wypadku (drobne urazy – skręcenia kończyn, stłuczenia, rany, itp.), przed zorganizowaniem wizyty lekarskiej za granicą we własnym zakresie, należy każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą (także przed udaniem się na wizytę kontrolną), skontaktować się z Centralą Alarmową Mondial Assistance (AWP Polska Sp. z o.o.).
 
telefonicznie.: 0048 (0) 22 864 55 26 lub poprzez e-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl
 
(w przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).
 
Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.
Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 
Signal Iduna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Centrali Alarmowej, powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w których Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centralą Alarmową. Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte wszelkie koszty powstałe w przypadku gdy Ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrali Alarmowej uzgodnionej z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte te zdarzenia, które powstały w wyniku:
Istnienia przeciwskazań lekarskich co do odbycia podróży, kontynuacji leczenia zachorowań, które nastąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, istnienia wskazań do wykonania zabiegu operacyjnego, poddania się leczeniu lub obserwacji w warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z powyższymi wskazaniami, chorób wenerycznych, HIV, epidemii i pandemii za wyjątkiem Sars-Cov -1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, leczenia bezpłodności,, usunięcie lub przerwanie ciąży, leczenie sanatoryjne, terapie, fizjoterapie, leczenie i pobyt w domach opieki, hospicjach; leczenie metodami niekonwencjonalnymi, leczenie we własnym zakresie lub przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, operacji plastycznych, gdy zdaniem lekarza prowadzącego leczenie , moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu Ubezpieczonego na teren Kraju Zamieszkania
 

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci na sumę 7.000 zł (Europa i Basen Morz Śródziemnego); ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z § 16 OWU Bezpieczne Podróże.
 
SIGNAL IDUNA S.A. NIE POKRYWA KOSZTÓW GDY ZDARZENIE ZWIĄZANE Z NAGŁYM ZACHOROWANIEM LUB NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM POWSTAŁO W PRZYPADKU:
Zaburzenia świadomości oraz umysłu,. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli zaburzenia te lub ataki są wynikiem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia; usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego, wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, zaburzeń psychicznych, depresji, następstw chorób genetycznych.
SIGNAL IDUNA Polska S.A. nie pokrywa również kosztów związanych z: leczeniem przekraczającym zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju, porodem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, przerwaniem ciąży, operacjami plastycznymi i kosmetycznymi. istnienia przeciwwskazań lekarskich, co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli miało to wpływ na powstanie kosztów leczenia,  gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie, co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z powyższymi wskazaniami.
 

BAGAŻ PODRÓŻNY:

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży, za który uważa się rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia (np.: suszarka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio – video , drony o wadze do 1 kg, sprzęt sportowy oraz namioty, wiatrochrony, śpiwory i karimaty  jeżeli są w miejscach określonych w § 21 ust. 2, pkt. 1) - 7) oraz gdy utrata bagażu lub uszkodzenie nastąpi wskutek: wypadku środka komunikacji, zdarzenia losowego, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego w wyniku, którego utracił on możliwość opiekowania się bagażem, kradzieży z włamaniem do pomieszczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2)-7),; rozboju.
 
Umową ubezpieczenia bagażu podróżnego nie są objęte: pieniądze w gotówce i papiery wartościowe, bony towarowe, bilety, karty kredytowe i płatnicze, biżuteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, dokumenty, zbiory kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, przedmioty służące działalności usługowo-produkcyjnej oraz handlowej, paliwa napędowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe, przedmioty będące wyposażeniem przyczep campingowych, półciężarówek campingowych i łodzi, namioty i wiatrochrony.
 
SIGNAL IDUNA nie odpowiada również za szkody: nie przekraczające 100 złotych, wyrządzone umyślnie lub powstałe wskutek niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność lub członków jego rodziny,  polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.),  powstałe w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych wskutek ich wad oraz działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba, że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar, powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroru, aktów sabotażu lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze,  będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, wad fabrycznych, samozapalenia, samo zepsucia, wycieku, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w szklanym opakowaniu - potłuczenia lub utraty wartości ubezpieczonej rzeczy.
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska odszkodowanie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub które zostało pokryte przez inne instytucje.
 
UBEZPIECZENIA Kosztów Leczenia – wersja skrócona:
 
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska  S.A. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r
 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance zapewnia zwrot kosztów poniesionych na:
 
 1. Leczenie w Ambulatorium i Hospitalizację,
 2. Koszty Ratownictwa,
 3. Wizyty lekarza,
 4. Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,
 5. Leczenie powikłań ciąży,
 6. Przedwczesny poród,
 7. Leczenie Stomatologiczne nagłych stanów zapalnych,
 8. Transport do placówki medycznej,
 9. Zakup trumny lub urny,
 10. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji,
 11. Przekazanie wiadomości,
 12. Pomoc w przypadku utraty dokumentów,
 13. Zwrot utraconej gotówki ,
 14. Telefoniczną pomoc prawną,
 15. Transport między placówkami medycznymi,
 16. Transport do miejsca zakwaterowania,
 17. Naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez,
 18. Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej,
 19. Rozmowę telefoniczną z lekarzem Centrali Alarmowej w języku polskim,
 20. Tłumacza telefonicznego,
 21. Transport do Kraju Zamieszkania,
 22. Transport Ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży,
 23. Transport zwłok Ubezpieczonego,
 24. Organizację przekazania gotówki,
 25. Kontynuację leczenia w Polsce,
 26. Transport Osoby Towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Kraju Zamieszkania,
 27. Wyżywienie i zakwaterowanie Osoby Towarzyszącej,
 28. Wyżywienie i zakwaterowanie osoby pozostającej z ciałem Ubezpieczonego,
 29. Transport Osoby Towarzyszącej w związku ze śmiercią Ubezpieczonego,
 
W przypadku, gdy całkowite koszty Hospitalizacji za granicą zostały pokryte w ramach posiadanej przez ubezpieczonego ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okres Hospitalizacji trwa minimum 3 dni, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne.
 
 
W przypadku nagłego zachorowania (zachorowania typu przeziębienie, zatrucie pokarmowe, angina itp.) oraz nieszczęśliwego wypadku (drobne urazy – skręcenia kończyn, stłuczenia, rany, itp.), przed zorganizowaniem wizyty lekarskiej za granicą we własnym zakresie, należy każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą (także przed udaniem się na wizytę kontrolną), skontaktować się z Centralą Alarmową Mondial Assistance (AWP Polska Sp. z o.o.).
 
telefonicznie.: 0048 (0) 22 864 55 26 lub poprzez e-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl
 
(w przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).
 
Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.
Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 

POBIERZ PLIK