Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może lepiej działać. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Rozumiem Dowiedz się więcej
+48.33.811.11.22
biuro@tecza.pl polub nas

Warunki uczestnictwa na rok 2018

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W ROKU 2018 PRZEZ :
BIURO PODRÓŻY "TĘCZA" W BIELSKU-BIAŁEJ (NIP 547-017-18-88, KRS 00000 94562, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 452, Gwarancja Ubezpieczeniowa nr M 208697 kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną TU Signal Iduna)

1) Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Biurem Podróży "TĘCZA" Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 22c/6 (z biurem obsługi klienta na ul. Cechowej 6) o udział w imprezie, następuje w momencie:
a) podpisania "Umowy o świadczenie usług turystycznych", przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela B.P. "Tęcza" lub
autoryzowanej agencji albo
b) dokonania przez Klienta rezerwacji internetowej na stronie www.tecza.pl.
2) Przy zawieraniu Umowy, Klient wpłaca 25% ceny imprezy. Dopłatę do pełnej kwoty zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 21 dni przed datą wyjazdu.
Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w B.P. "Tęcza", gotówką u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na konto B.P. "Tęcza".
3) W czasie podróży zagranicznej Uczestnicy są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA z siedzibą w Warszawie ul.Przyokopowa 31 od następstw nieszczęśliwych wypadków (7000 PLN), kosztów leczenia (20.000 EUR), obejmujących również koszty leczenia zdarzeń będących wynikiem chorób przewlekłych, a także od utraty bagażu podróżnego (800 PLN). W czasie podróży krajowych uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (7.000 PLN) Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal Iduna. Klient podpisując "Umowę o świadczenie Usług turystycznych" potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na udostępnienie na prośbę Signal Iduna dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzącego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej i zgadza się na przeprowadzenie badań przez lekarza wskazanego przez Signal Iduna.
4) B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi świadczeń określonych w programie imprezy. W przypadku braku realizacji określonych w programie świadczeń, Klientowi zostanie zaproponowane świadczenie zastępcze lub zwrot wartości świadczeń niezrealizowanych. Załącznikami do umowy są: niniejsze warunki uczestnictwa, program imprezy określający również świadczenia, pisemne potwierdzenie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych (w takich przypadkach należy zwrócić się do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, ul Ligonia 46, który jest beneficjentem polisy), warunki ubezpieczenia. Wszystkie ww. załączniki dostępne są również na www.tecza.pl.
5) Osoba do lat 18 może uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.
6) B.P. „Tęcza” nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, jeśli jest ono spowodowane
wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą.
7) Ceny imprez na rok 2018 zostały ustalone wg stanu prawnego i poziomu cen z dnia 18 października 2017. Cena ustalona w Umowie może być
podwyższona jeśli B.P. „Tęcza” udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu kursów walut; wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych i podatków. W przypadku takiej zmiany B.P. "TĘCZA" zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
8) Klient zobowiązany jest do stawienia się na miejsce zbiórki podane na Umowie na 15 minut przed czasem odjazdu, z Umową, dowodami wpłat oraz ważnym dokumentem upoważniającym do przekroczenia granic państw, przez które przebiega trasa wyjazdu. Na wyjazdy przebiegające przez kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz na wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Albanii, Bośni i Czarnogóry wystarczy dowód osobisty. W chwili druku katalogu (październik 2017), zgodnie z rozporządzeniem władz Serbii i Macedonii, nie jest wymagany paszport na przejazdy tranzytowe. W przypadku gdy trasa wyjazdu przebiega przez inne kraje wymagany jest paszport. Z uwagi na konieczność posiadania wizy na wyjazd na Białoruś, paszport musi być ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia wizy, posiadać 2 puste strony i musi być on dostarczony do B. P. „Tęcza” wraz ze zdjęciem i wnioskiem wizowym najpóźniej 4 tygodnie przed wyjazdem. Do wyjazdu na Ukrainę wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do kraju. Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dokonywania rezerwacji.
9) Klient ma prawo do zabrania jednego bagażu do 20 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg.
10) W trakcie trwania imprezy, klient jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota, które dotyczą realizacji programu, a szczególnie dotrzymywania terminów zbiórek oraz każdorazowego informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
11) Rezygnacja z imprezy nastąpi w momencie złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w imprezie, klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez B.P. „Tęcza” kosztów związanych
z umową. B. P. "Tęcza", podaje informacyjnie, że średnie koszty kształtują się następująco:
a) 10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału, w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
b) 25% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 15-30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
c) 50% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d) 60% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 3-6 dni przed rozpoczęciem imprezy,
e) 80% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie poniżej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.
12) Klient może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia, jeśli osoba ta przejmie jednocześnie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie pisemnej i być potwierdzone zarówno przez osobę, która umowę zawarła jak i przez osobę przejmującą jej prawa i obowiązki. Za nieziszczoną część ceny imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
13) Klient ma możliwość (tylko w momencie podpisania umowy), dodatkowego ubezpieczenia się od "kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie" z przyczyn losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w Biurze Podróży zawierającym umowę z klientem lub na stronie internetowej www.tecza.pl.
14) Zgodnie z Art. 7 i Art. 16 ust. 2 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. (o ochronie niektórych praw konsumentów), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, od jej zawarcia,
z wyjątkiem świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania i transportu.
15) Jeśli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz B.P. "Tęcza". Przedstawicielem B.P. "Tęcza" w trakcie imprezy turystycznej jest pilot lub rezydent. Niezwłoczne zgłoszenie wadliwości Usługi jest obowiązkiem klienta.
16) Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 15, reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres biura.
17) B.P. „Tęcza” ogranicza swoją całkowitą odpowiedzialność w stosunku do klienta wynikającą z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotnej wartości imprezy.
18) W przypadku odwołania imprezy B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia klienta o tym fakcie i zaproponowania mu
świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, klient jest zobowiązany w terminie do trzech dni roboczych powiadomić B.P. "Tęcza" o przyjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji.
19) Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej 10 dni przed dniem planowanego wyjazdu.
20) B.P. "Tęcza" zwraca całkowitą wpłatę za udział w imprezie w przypadkach: odwołania imprezy i jednoczesnej rezygnacji klienta ze świadczenia
zastępczego, odrzucenia przez klienta nowych warunków.
21) Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.
22) W sprawach nie uregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa m. in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
23) Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wszyscy turyści zawierający umowę o imprezę turystyczną są objęci Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym. Składka na Fundusz doliczana jest do ceny imprezy.

2017-10-31

WARUNKI UCZESTNICTWA DO POBRANIA W PDF